Αρχική > News > 5η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

5η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ ἈχαρνῶνΣυνέχεια τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2021 γιὰ 5η ἡμέρα καὶ οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μὲ τὸν καθιερωμένο Ἑσπερινὸ καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ἀφιερωμένη στὸν ὅσιο Πορφύριο, γιὰ τὸν ὁποῖο μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καὶ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηρίου Ἀναστάντος Χριστοῦ Πειραιῶς, π. Μεθόδιος Κρητικός, μὲ θέμα: «Οἱ ἐμπειρίες μὲ τὸν Ὅσιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη».Ὁ π. Μεθόδιος ξεκινῶντας τὴν ὁμιλία του ὑπογράμμισε ὅτι ζοῦμε σὲ καιροὺς μεγάλων κρίσεων, ἀμφισβητήσεων, ἀνατροπῶν καὶ ἀνακατατάξεων. Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχὴ ἀστάθειας, φόβου, ἀγωνίας, ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεό, πολλὲς φορὲς ὀργανωμένης, ἀπροκάλυπτης καὶ ἀναίσχυντης. Αὐτὸ τὸ ζοῦμε ἰδιαίτερα στὴν παροῦσα κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ. Κι ὅμως, σ’ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ δίνει τὴν ἀπάντηση μὲ τὸν δικό του τρόπο. Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἅγιοι. Μιὰ τέτοια ἀπάντηση εἶναι ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας βράχος ἀκλόνητος, ποὺ πάνω του συντρίβεται κάθε κλονισμός.Ὁ ἅγιος Πορφύριος, τόνισε ὁ π. Μεθόδιος, εἶναι ἕνα θαῦμα, μιὰ συνεχὴς ἔκπληξη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μία ἀπὸ τὶς ψυχὲς στὶς ὁποῖες κατῆλθε καὶ κατασκήνωσε ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πλούτισε μὲ τὰ χαρίσματα τῆς διόρασης, τῆς προόρασης, τῆς γνώσης τῶν ὄντων, τῆς διάγνωσης καὶ θεραπείας ἀσθενειῶν.

Ὁ π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ ἔλεγε γιὰ τὸν ἅγιο Πορφύριο: «Εἶναι γεμᾶτος μὲ ἅγιο πνεῦμα. Γι’ αὐτό, ὅ,τι σᾶς λέει νὰ τὸ κάνετε».

Πίσω ἀπὸ τὰ χαρίσματα τοῦ ἁγίου κρύβεται ἕνας μοναδικὸς συνδυασμός. Ὁ ἅγιος συνδύαζε τὸν ἡσυχασμὸ μὲ τὴν προσφορὰ στὸν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτὸ εὔστοχα τὸν χαρακτήρισαν ὡς «ἡσυχαστὴ τῆς Ὁμόνοιας».Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἀναζητοῦσε τὴν ἡσυχία καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση αὐτὴ βρῆκε τὸν Χριστὸ καὶ συμπορεύτηκε μὲ τὸν Χριστό. Αὐτὸ τὸ βίωμα τῆς συμπόρευσης τὸ ἔζησε σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς προετοιμασίας μέχρι τὴν κουρά του. Χαμένος γιὰ τὸν κόσμο, δοσμένος στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Σ’αὐτὴ τὴν κατάσταση ἔλαβε τὸ πρῶτο χάρισμα, τὴν διόραση. Ἀργότερα ἔλαβε καὶ δεύτερο χάρισμα, νὰ ξεχωρίζει τὶς φωνὲς τῶν ζώων καὶ νὰ καταλαβαίνει τί συναίσθημα ἐκφράζουν κάθε φορά. Ἀκολούθησαν πολλὰ ἀκόμα χαρίσματα: νὰ βλέπει τί ὑπάρχει στὰ βάθη τῆς γῆς, νὰ βλέπει παρελθὸν, παρὸν καὶ μέλλον ταυτόχρονα.

Ὅμως κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ χαρίσματα δὲν διανοήθηκε νὰ τὸ χρησιμοποιήσει πρὸς ὄφελός του. Ὅλα τὰ ἔθεσε στὴν διακονία τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου. Γιατὶ ὁ ἅγιος Πορφύριος εἶχε μιὰ καρδιὰ εὐαίσθητη, γεμάτη ἀγάπη, ποὺ ἔφτανε στὰ ὅρια τῆς θυσίας γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Πρὸς τὸ τἐλος τῆς ζωῆς του ἔλεγε ὅτι ἤθελε νὰ εἶναι σὲ μία ἔρημο καὶ νὰ προσεύχεται νὰ πᾶνε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὸν παράδεισο κι ἄς πήγαινε μόνο αὐτὸς στὴν κόλαση. Ἀγάπη πλήρης καὶ τελεία.Μέχρι τὸ τέλος παρέμεινε ταπεινὸς, πιστὸς, ὑπομονετικός, μὲ πνεῦμα θυσίας καὶ ἀγάπης. Οἰκονομοῦσε καὶ ἀνέπαυε ψυχές. Πρόσεχε νὰ μὴ θυμώσει καὶ νὰ μὴ προσβάλει κανέναν. Ἔδινε μεγάλη σημασία στὴν λεπτότητα τῆς ψυχῆς. Ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Χοντρὲς ψυχὲς ὁ Χριστὸς δὲν τὶς δέχεται».

Ταπεινὸς καὶ μὲ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα μέχρι τέλους. Ἔλεγε γιὰ τὸν ἑαυτό του: «Εἶμαι μιὰ παλιοσωλήνα σκουριασμένη, ποὺ μέσα ἀπὸ αὐτὴ μεταφέρεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ». Παρέμεινε σ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ ἐπίγειου βίου του ἁπλός, κατανοητός, εὐγενής.

Ὅλη του ἡ ζωὴ ἦταν μιὰ συνεχὴς ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ ἀναζήτηση γέννησε μέσα του τὴν ἀγάπη καὶ ἡ ἀγάπη ἔγινε θεῖος ἔρωτας. Κι ὁ θεῖος ἔρωτας τὸν ἔκανε δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ὅ ἴδιος ἔλεγε: «Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἁπτή».
Σημεῖο τῆς θείας χάριτος, κατέληξε ὁ π. Μεθόδιος, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὤστε νὰ μποροῦμε κι ἐμεῖς νὰ ποῦμε ὅτι ἔχουμε τὴν αἴσθηση τῆς θείας χάριτος.Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, Μονολόγιστη Εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς πανδημίας καὶ τἐλος Δοξολογία καὶ βραδινὴ θεία Λειτουργία. Λειτουργὸς ἦταν ὁ π. Γεώργιος Πασπαλιάρης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ.Ἰωάννου τῆς ὁδοῦ Βουλιαγμένης, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα «Ὁ παπα-Νικόλας Πλανᾶς».

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC