Αρχική > News > 4η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

4η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

Μὲ τὸν καθιερωμένο Ἑσπερινὸ ξεκίνησε ἡ 4η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ἀκολούθησε Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Νέο Ἁγιορείτη.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ἀφιερωμένη στὸν μακαριστὸ Γέροντα τῆς Πάτμου, π. Παῦλο Νικηταρᾶ.

Γιὰ τὴν προσωπικὸτητα καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα τοῦ Γέροντα μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος Ρούμπης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Ὅπλων (Ἀθηνῶν) καὶ Γραμματέας Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ξεκινῶντας τὴν ὁμιλία του ὁ π. Φιλούμενος τόνισε ὅτι βασικὸ πνευματικὸ γνώρισμα κάθε ὀρθοδόξου χριστιανοῦ εἶναι ἡ σωφροσύνη, μὲ τὴν ὁποία ἀποκτᾶ, τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα. Τοῦτο χαρακτήριζε ἰδιαιτέρως τὸν Γέροντα Παῦλο Νικηταρᾶ.

Ἀναφερόμενος στὴν καταγωγὴ τοῦ Γέροντα μίλησε γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του, ποὺ τοῦ δίδαξαν τὴν εὐλάβεια. Ὁ Γέροντας Παῦλος ἔζησε τὰ σκληρὰ χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας στὰ Δωδεκάνησα, τὰ χρόνια τῆς προσπάθειας άφελληνισμοῦ τῶν νησιῶν καὶ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ παπισμοῦ.

Ὡστόσο ὁ Γέροντας ἔλαβε ἑλληνικὴ παιδεία στὴν Πατμιάδα Σχολὴ καὶ στὸ Γυμνάσιο τῆς Καλύμνου.

Κατὰ προτροπὴ τοῦ Γέροντά του Ἁγ. Ἁμφιλοχίου σπούδασε Θεολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ὁ π. Παῦλος διεκρίνετο καὶ γιὰ τὸ ἐθνικό του φρόνημα.

Στὰ δύσκολα χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας ἵδρυσε στὸ σπίτι του κρυφὸ σχολειὸ καὶ δίδασκε στὰ παιδιὰ τῶν νησιωτῶν τὴν ἀπαγορευμένη ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Στὴ σχέση του μὲ τὸν Γέροντά του ὑπῆρξε ὁ τέλειος ὑποτακτικός, διατηρῶντας αὐτὴ τὴν σχέση καὶ μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγ. Ἀμφιλοχίου.

Εἶχε τὸ χάρισμα νὰ προσεγγίζει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ὁδηγεῖ στὸν Χριστό. Γι’ αὐτὸ ὡς πνευματικὸς περιῆλθε πολλὰ μέρη ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος ἐξομολογῶντας καὶ παρηγορῶντας ψυχὲς ἀναγκεμένες.

Ὡς ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὴν ἱεραποστολή, μεταβαίνοντας ὡς ἱεραπόστολος στὴν Ἀφρική.

Διετέλεσε καθηγητὴς στὴν Πατμιάδα Σχολή, οἱ περισσότεροι ἀπόφοιτοι τῆς ὁποίας θὰ ἐγίνοντο κληρικοί. Γι’ αὐτὸν τὸ λόγο καὶ ἐπειδὴ εἶχε πολὺ ψηλὰ τὴν ἱερωσύνη, ἦταν πολὺ αὐστηρὸς μὲ τοὺς μαθητές.

Διακόνησε τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ πολλὲς θέσεις, ἀλλὰ ὅταν τοῦ προτάθηκε νὰ γίνει ἐπίσκοπος, ἀρνήθηκε σθεναρά.

Χαρακτηριστικὰ ἔγραφε σὲ ἐπιστολή του: «δὲν χρειάζεται νὰ εἴμαστε ὅλοι στρατηγοί, χρειάζονται καὶ οἱ στρατιῶτες. Ἄλλωστε τὶς μάχες τὶς δίνουν οἱ στρατιῶτες».

Ποθοῦσε νὰ δώσει καὶ τὴν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός του γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Ἡ ἀγάπη του στὸν πνευματικό του ἦταν ἀπαράμιλλη. Παντοῦ καὶ πάντα ἐκθείαζε τὸν Γέροντα Ἀμφιλόχιο.

Ἦταν ἄνθρωπος ἀρετῆς, νυμφαγωγὸς ψυχῶν, ἔμπειρος ἰατρὸς ψυχῆς δίνοντας τὰ κατάλληλα φάρμακα, διαφορετικὰ στὸν καθένα.

Συνδέθηκε καὶ μὲ ἄλλες ἁγιασμένες μορφὲς τῆς ἐποχῆς μας καὶ θεωροῦσε ὅτι ἔπρεπε νὰ εἶναι μαθητὴς ὅλων αὐτῶν τῶν ἁγίων μορφῶν.

Εἶχε ὀρθόδοξο φρόνημα, δὲν συγχωροῦσε καμμία παρέκκλιση στὰ δόγματα, καμμία παράβαση στὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐνῶ ἦταν ἀνένδοτος σὲ θέματα πίστεως, ἐπικοινωνοῦσε μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μὲ λόγο ἀγάπης, μὲ στόχο τὴν ἐπιστροφή τους στὴν ὀρθοδοξία.

Προσευχόταν καθημερινὰ γιὰ τὴν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν.

Εἶχε εὐαισθησία καὶ στὸ παλαιοημερολογιακὸ ζήτημα. Θαύμαζε τοὺς ἀγῶνες τῶν παλαιοημερολογιτῶν, ὡστόσο διαφωνοῦσε μὲ τὴν ἀποκοπή τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Δίδασκε τὴν ἀκραιφνῆ τήρηση τῆς Παραδόσεως καὶ τὴν ὑπακοή στὴν Ἐκκλησία.

Ἦταν πῦρ καὶ μανία μὲ τοὺς Οὐνίτες, διότι προσπαθούσαν νὰ παραπλανήσουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Στηλίτευε τὴν κακοδοξία ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

Ἔγραψε πολλὲς ἐπιστολὲς ἐπισημαίνοντας τὸν κίνδυνο ἀπὂ τοὺς παπικοὺς καὶ τοὺς Οὐνίτες. Ὁ Γέροντας Παῦλος ὀρθοτομοῦσε πάνω στοὺς δύο πυλῶνες τῆς Ὀρθοδοξίας: τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση.

Ὁ Γέροντας εἶχε τὸ χάρισμα νὰ καταλαβαίνει ἀπὸ μάκριὰ ἄν μία γυναίκα ἦταν ἔγκυος ἀκόμα καὶ ὀλίγων ἡμερῶν. Γνώριζε καὶ τὸ φῦλο τοῦ παιδιοῦ.

Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ π. Φιλούμενος ἀνέφερε θαυμαστὰ περιστατικὰ ποὺ ἔζησε ὁ ἴδιος κοντὰ στὸν Μακαριστὸ Γέροντά του π. Παῦλο Νικηταρᾶ.

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκολούθησε Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου τὸ ἀκροατήριο εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσει μὲ τὸν π. Φιλούμενο θέματα πνευματικά.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC