Αρχική > News > 2η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

2η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ ἈχαρνῶνΣήμερα, μετὰ τὸν Ἑσπερινό, ἔγινε ἱερὰ παράκληση στὸν Ἅγιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη.Ἀκολούθησε ὁμιλία μὲ θέμα «Οἱ ἀφανεῖς ἅγιοι ἀνάμεσά μας» μὲ ὁμιλητὴ τὸν π. Μάρκελλο Καμπάνη, κληρικὸ τῆς Ἱ.Μ. Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως.Ὁ ὁμιλητὴς ἀναφέρθηκε στοὺς ἀφανεῖς ἁγιορεῖτες ἀσκητὲς καὶ μοναχούς, τοὺς ὁποίους γνώρισε στὸ ἅγιο Ὄρος πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς τεχνολογίας σ’ αὐτό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ὁ Γέροντας Ἀθανάσιος, κατὰ σάρκα ἀδελφὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτου. Ἄνθρωπος μεγάλης ἄσκησης, ταπεινὸς καὶ ἀφανὴς ἕως τὰ βαθειὰ γεράματα. Ὄρθιος παρακολουθοῦσε τὶς ἀκολουθίες, παρὰ τὰ μεγάλα προβλήματα μὲ τὰ πόδια του.Τέτοιοι ἄνθρωποι ἦταν καὶ οἱ ἀνώνυμοι μοναχοὶ καὶ ἀσκητὲς μὲ τὰ τριμμένα ράσα καὶ λιωμένα παπούτσια ποὺ συνέρρευσαν στὴν κηδεία του. Κατὰ τὴν εἴσοδό τους στὸ μοναστήρι περιβάλλονταν ἀπὸ ἕνα φῶς ποὺ δὲν εἶχε σχέση μὲ τὸ φυσικὸ φῶς ἐκείνου τοῦ Σεπτεμβριάτικου μεσημεριοῦ.Οἱ ἀσκητὲς αὐτοί, ποὺ συχνὰ παρακολουθοῦσαν τὶς 17ωρες ἀγρυπνίες στὸ μοναστήρι, στέκονταν ὄρθιοι, ἀκίνητοι καὶ προσευχόμενοι σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας. Καὶ στὸ τέλος, χωρὶς νὰ κάθονται στὴν τράπεζα, σιωπηλοὶ ἀναχωροῦσαν παίρνοντας μαζί τους λίγα παξιμάδια ποὺ τοὺς ἑτοίμαζαν οἱ ἀδελφοὶ τοῦ μοναστηριοῦ. Δὲν ἤθελαν τιμὲς. Ἔφευγαν παραμένοντας ἄγνωστοι.Ἀνθρώπους μὲ ἁγιασμένο βίο, ἀφανῆ στοὺς πολλούς, ἔχουμε καὶ μέσα στὸν κόσμο. Εἶναι οἱ ἀνώνυμοι ἱερεῖς ποὺ θυσιάζονται γιὰ τὸ ποίμνιό τους καὶ δὲν ἐπιζητοῦν τὴν προβολὴ τοῦ ἔργου τους. Ἄγνωστοι γιὰ τοὺς πολλοὺς, πολύτιμοι γιὰ ὅσους τοὺς γνώρισαν. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπογράμμισε τὴν τάση τῶν πιστῶν νὰ μὴν ἀναζητοῦν αὐτοὺς τοὺς κληρικούς, ἀλλὰ νὰ προσελκύονται ἀπὸ τὰ ὀνόματα-φίρμες.Ἀλλὰ καὶ στὶς τάξεις τῶν λαϊκῶν ὑπάρχουν τέτοιες μορφές. Ἀνέφερε τὴν χαρακτηριστικὴ περίπτωση τοῦ μικροῦ Μικρασιάτη Σπύρου, ἀχθοφόρου στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, ποὺ ἐπὶ πολλὰ χρόνια, μέχρι ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωή, συνομιλοῦσε μὲ τὸν Κύριό μας καὶ ἀξιώθηκε κατὰ τὴν κοίμησή του νὰ τὸν παραλάβει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας.
Ἔχει σημασία, λοιπόν, τόνισε ὁ π. Μάρκελλος, ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος νὰ παραμένει κρυφός. Ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ τὴν προτροπὴ γιὰ ἀγάπη πλήρη καὶ τελεία πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ ἀγάπη στὸν Χριστὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο δὲν προβάλλει τὸν ἑαυτό του. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀφανής.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἀκολούθησε Δοξολογία καὶ βραδινὴ θεία Λειτουργία.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC