Αρχική > News > Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἄν δέν εἶχαν τήν ταπείνωση δέν θά ἁγίαζαν... «Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου»

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἄν δέν εἶχαν τήν ταπείνωση δέν θά ἁγίαζαν... «Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου»

Μᾶς χρειάζεται μεγάλη προσοχή, προσευχή ἀδιάκοπος καί ταπείνωση. Ἐκεῖ δέν ἠμπορεῖ νά εἰσχωρήση ὁ Σατανᾶς, ὅσες τέχνες καί νά μεταχειρισθῆ διότι τίς συντρίβει ἡ ταπείνωση. Διά τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑπακοῆς καί τῆς ἀγάπης, θά σωθοῦμε. Καρποί δέ τῆς ἀγάπης εἶναι καί ἡ ταπείνωση, ἡ πραότητα καί ὅλες οἱ ἀρετές. Ἐνῶ οἱ καρποί τοῦ πονηροῦ πνεύματος εἶναι πρῶτα – πρῶτα ἡ ὑπερηφάνεια, ὁ φθόνος, τό ψεῦδος, ἡ ἀπάτη καί τά παρεπόμενα, δηλαδή ὅλα τά ἁμαρτήματα...

... Ἡ ἀγάπη ἔχει ὀφθαλμούς καί διαπερνᾶ βουνά καί πελάγη καί ἠπείρους καί φθάνει ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό. Ὅποιος ἔχει ὀφθαλμούς πνευματικούς, ἐκεῖνος βλέπει καλά καί καθαρά. Ὅποιος ἔχει μόνο σωματικούς, βλέπει μόνο μέ τό σῶμα καί κοντά.

Σᾶς παρακαλῶ ὅλους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέους, γέροντας καί παιδιά, νά ἀφήσετε τήν κακία καί τήν ἁμαρτία, διότι καμιά ὠφέλεια δέν ἔχετε, μάλιστα παίρνετε ζημία καί πρόσκαιρη καί αἰώνια.

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ἔτους 2010
anavaseis.blogspot.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC