Αρχική > News > ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας

ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας

O προφήτης Ζαχαρίας εἶχε ὁραματιστεῖ τήν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα λίγο πρίν τό Πάθος του ὡς γεγονός χαρᾶς καίεὐφροσύνης. Τό προφητικό ὄμμα διεισδύει στό μέλλον, στό χῶρο πού προσχεδιάζεται καί συνάμα ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἡ προφητεία εἶναι ἐνέργεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού ξεπερνάει τό χρόνο ὡς κτίσμα καί τόν ἐνεργοποιεῖ στήν τροχιά τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας.

Τό γεγονός πού περιγράφουν οἱ εὐαγγελιστές μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, τόν Κύριο νά χρησιμοποιεῖ ἕναν πῶλον ὄνου γιά νά εἰσέλθει στήν Ἱερουσαλήμ, ἀνάμεσα σ’ ἕνα πλῆθος πού τόν ἐπευφημεῖ, ἀναδεικνύει τή μεσσιανική ἰδιότητα τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἀποδέχεται. Τήν ἀποδέχεται καί τήν καθορίζει στήν ἀληθινή της διάσταση, ξένη ἀπό κάθε κοσμική φιλοδοξία, πορεία ταπείνωσης καί θυσίας, πορεία πρός τό Γολγοθᾶ καί τήν Ἀνάσταση. Καθισμένος ὁ Κύριος στό ταπεινό ὀνάριο προχωράει ἀργά, κηρύττοντας μέ τήν πραότητά του τήν ἄκρα συγκατάβαση καί φιλανθρωπία.

Ὁ Ἅγιος Εὐλόγιος, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ἀπό τόν 6ο αἰώνα, σέ ὁμιλία του γιά τήν ἑορτή τῶν Βαΐων, καλεῖ τόν πιστό νά ἐμβαθύνει στό μυστήριο τῆς ἑορτῆς: «Εἶδες τά θαύματα τῆς σημερινῆς ἡμέρας; Χθές ἑώρταζεν ἡ Βηθανία, σήμερα ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἀπήλαυσε τήν θεϊκήν παρουσίαν• χθές ἐχάρισε σέ ἄλλον τήν ζωή, σήμερα ἔρχεται ὁ ἴδιος πρός τόν θάνατον• χθές ἀνέστη ὁ τετραήμερος, σήμερα παρουσιάζεται ὁ τριήμερος. Τετραήμερον ἀνέστησε τόν Λάζαρο, γιά νά προβεβαιώση τήν κοινήν ἀνάστασι τῆς φύσεώς μας. Καί ἐκεῖ μέν ἕξι ἡμέρες πρίν τό Πάσχα χαρίζει στίς δύο τόν ἕναν ἀδελφό, τόν τετραήμερο Λάζαρο μέ τίς πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος, ἐπιτρέποντας στά δεσμά του νά λυθοῦν• τώρα ὅμως ἔρχεται νά δεσμευθῆ• καί ἔρχεται ὄχι μέ βάδισμα πομπῶδες, οὔτε θορυβῶντας, οὔτε περιστοιχιζόμενος καί περιβαλλόμενος ἀοράτως ἀπό ἀγγελικές δυνάμεις καί ἐξουσίες, ὄχι καθήμενος σέ θρόνον ὑψηλό καί ὑπερυψωμένον, ὄχι καλυπτόμενος ἀπό κάποιες πτέρυγες καί πυριμόρφους τροχούς καί πολυόμματα (Ἰεζ. α΄, 18-28), ὄχι ἐντυπωσιάζοντας τούς πάντες μέ σάλπιγγες καί σημεῖα καί τέρατα, ἀλλά κρυπτόμενος σέ ἀνθρώπινη φύσι. Διότι ἡ παρουσία αὐτή εἶναι τῆς φιλανθρωπίας, ὄχι τῆς δικαιοκρισίας• τῆς συγκαταβάσεως, ὄχι τῆς τιμωρίας• ἐκδηλώνεται ἀνά- λογα ὄχι μέ τήν δόξα τοῦ Πατρός, ἀλλά μέ τήν ταπείνωσι τῆς μητρός. Αὐτήν τήν παρουσία μᾶς διεκήρυξε ἀπό μακρυά ὁ θαυμάσιος Ζαχαρίας, καί συγκαλῶντας τήν κτίσι πρός εὐφροσύνην ἀνέκραξε πρός τήν Ἱερουσαλήμ καί διά μέσου αὐτῆς πρός τήν Ἐκκλησία, λέγοντας “Χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιών” (Ζαχ. θ΄ 9)»3

Καί ὁ θεοκίνητος πατερικός λόγος, διεισδυτικός, μᾶς παροτρύνει πιό κάτω νά ἀναλογιστοῦμε: «Τί λέγεις; τόν βλέπεις νά κάθηται σέ ἕνα μικρό ἀξιολύπητο ὀνάριο καί κράζεις “Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις”; βλέπεις μορφή δού- λου καί τόν λέγεις “Θεόν Κύριον ἐν ὀνόματι Κυρίου”; Ναί, … κάθεται στόν πῶλο καί ἀπό τόν πατρικόν κόλπο δέν χωρίζεται•ἐδῶ ἀπό παιδιά ὑμνεῖται καί ἐπάνω ἀπό Σερα- φίμ θεολογεῖται• εἰσέρχεται στήν Ἱερουσαλήμ, ἀλλά δέν ἐγκατέλειψε τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Ὁ ἐρχόμενος στή προϊούσα ἑορτή εἶναι ὁ συνοδοιπόρος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι πού ἔρχεται νά τή ντύσει μέ τήν πορφύρα τοῦ αἵματός Του. Εἰσερχόμενος στό κέντρο τῆς ἀνθρώπινης κακίας προσδέχεται τόν ἀτιμωτικό θάνατο, γιά νά ἐξέλθει ἔνδοξος νικητής τοῦ θανάτου, ὁ ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν καί συνανιστών ἡμᾶς στή δόξα τῆς Βα- σιλείας Του.

Φιλοθέη Χ.Τ. Περιοδικό "Η Δράσις μας" Απρίλιος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC