Αρχική > News > Ἄγγελοι παρεστήκασι τῷ ἱερεῖ

Ἄγγελοι παρεστήκασι τῷ ἱερεῖ

Εἶτα λαβὼν ἐκ τῆς ἰδίας ἢ τρίτης προσφορᾶς σφραγίδα καὶ αἴρων ἐξ αὐτῆς μερίδα,τίθησιν ἐν τῷ ἀριστερῷ μέρει τοῦ Ἀμνοῦ, λέγων: Εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν παμμεγίστων ταξιαρχῶνΜιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶντῶν ἐπουρανίων Δυνάμεωνἀσωμάτων.
Στὸ ἔργο τῆς θείας Οἰκονομίας διακονοῦν καὶ οἱ ἐπουράνιες Δυνάμεις. Γι’ αὐτὸ ὁ ἱερεὺς τοποθετεῖ στὰ ἀριστερὰ τοῦ Ἀμνοῦ μία μερίδα εἰς τιμὴν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων. Πρὶν ἀπὸ τὴν σάρκωση τοῦ Λόγου οἱ Ἄγγελοι γνώριζαν ἀμυδρὰ τὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ: «Τὴν ἁπλῆν καὶ μονοειδῆ τοῦ Θεοῦ σοφίαν ἐγίνωσκον»,γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Μὲ τὴν σάρκωση τοῦ Λόγου ὁ Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί...(καί) ὤφθη Ἀγγέλοις. «Ὥστε, συμπεραίνει ὁ θεῖος Χρυσόστομος,καὶ τοῖς Ἀγγέλοις τότε ὤφθη, ὅτε σάρκα περιεβάλετο». Ὅταν ἔφθασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, φανερώθηκε πρῶτα στοὺς Ἀγγέλους ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ. Καὶ οἱ Ἄγγελοι τὸ ἀπεκάλυψανστοὺς ἀνθρώπους: «Τὸ θεῖον τῆς Ἰησοῦ φιλανθρωπίας μυστήριον Ἄγγελοι πρῶτον ἐμυήθησαν, εἶτα δι’ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ἡ τῆς γνώσεως χάρις διέβαινεν». Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἐπισκέφθηκε τὸν Ζαχαρία γιὰ νὰ τοῦ ἀναγγείλει τὴν γέννηση τοῦ Βαπτιστοῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο ἄγγελος πρὸ προσώπου τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἐπισκέφθηκε τὴν Παρθένο γιὰ νὰ τῆς ἀναγγείλει ὅτι «ἐν αὐτῇ γενήσεται τὸ θεαρχικὸν τῆς ἀφθέγκτου (ἀνείπω της) θεοπλασίας μυστήριον». Ἄγγελος ἐπισκέφθηκε τὸν Ἰωσὴφ γιὰ νὰ τὸν πληροφορήσει ὅτι ἡ Παρθένος συνέλαβε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ κυοφορεῖ τὸν Σωτήρα τοῦ κόσμου.
Ὅταν στὴν Βηθλεὲμ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, Ἄγγελος Κυρίου ἐπισκέφθηκε τοὺς ποιμένας, διότι εἶχαν τὴν ψυχὴ καθαρή, ἐπειδὴ ζοῦσαν μέσα στὴν ἡσυχία, καὶ τοὺς ἀνήγγειλε τὴν χαρμόσυνη εἴδηση ὅτι γεννήθηκε ὁ Χριστός: Ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ Ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων⋅ δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Τώρα, στὴνλειτουργικὴ Βηθλεὲμ -τὴν ἁγία Πρόθεση- ἱερουργεῖται τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου. Καὶ Ἄγγελοι Κυρίου φανερώνονται στοὺς λειτουργοὺς ποὺ εἶναι καθαροὶ στὴν ψυχή: «Διηγήσατό τις τῶν Πατέρων, ὅτι τὶς τῶν γερόντων καθαρὸς καὶ ἅγιος ὤν, ἐντῷ ποιεῖν αὐτὸν τὴν προσκομιδήν,Ἀγγέλους ἔβλεπε ἐκ τῶν δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ εὐωνύμων ἱσταμένους». Καὶ τὴν ὥρα τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς «Ἄγγελοι παρεστήκασι τῷ ἱερεῖ καὶ οὐρανίων Δυνάμεων ἅπαν τάγμα βοᾷ καὶ ὁ περὶ τὸ Θυσιαστήριον πληροῦται τόπος εἰς τιμὴν τοῦ κειμένου» Δεσπότου Χριστοῦ.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο Τοῦ Ἱερομονάχου Γρηγορίου «Ἡ Θεία Λειτουργία - Σχόλια»,
ἐκδ. Ἱ. Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος, Ἅγιον Ὄρος.
Περιοδικό “Πειραϊκή Εκκλησία” τ.Νοέμβριος 2009

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC