Αρχική > News > Όλοι χρειαζόμαστε τή βοήθεια καί τό έλεος τοῦ Θεοῦ...!

Όλοι χρειαζόμαστε τή βοήθεια καί τό έλεος τοῦ Θεοῦ...!

Πρός τόν πλησίον πρέπει νά συμπεριφερόμαστε μέ λεπτότητα καί εύγένεια, ώστε νά μήν τόν προσβάλλουμε ούτε μέ τό βλέμμα!

Όταν άποστρεφόμαστε έναν άνθρωπο ή τοῦ φερόμαστε άσχημα, νιώθουμε ένα βάρος στήν καρδιά μας!

Όταν ό άλλος εἶναι ταραγμένος ή άπελπισμένος, όφείλουμε νά τόν ένθαρρύνουμε καί νά τόν γαληνεύουμε μέ λόγια άγάπης!

Ό άββάς Ίσαάκ ό Σύρος συμβουλεύει: «Άπλωσε τόν χιτώνα σου πάνω σ’ έκείνον πού έχει άμαρτήσει, καί σκέπασέ τον!».

Όλοι χρειαζόμαστε τή βοήθεια καί τό έλεος τοῦ Θεοῦ!
«Εί μή ότι Κύριος ήν έν ήμίν, τίς ίκανός σώος φυλαχθήναι έκ τοῦ έχθροῦ άμα καί άνθρωποκτόνου;».

Όσιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC