Αρχική > News > Τό δένδρο καί ό καρπός...!

Τό δένδρο καί ό καρπός...!

Ό καρπός τού Άγίου Πνεύματος εἶναι άγάπη, χαρά, είρήνη, άγαθοσύνη, μακροθυμία, χρηστότητα, πίστη, πραότητα, έγκράτεια!

Ό καρπός τού πονηρού πνεύματος εἶναι μίσος, κοσμική άθυμία, άκαταστασία τής ψυχής, ταραχή τής καρδίας, πονηρία, περιέργεια, άδιαφορία, όργή, άπιστία, φθόνος, πολυφαγία, μέθη, κακολογία, κατάκριση, έπιθυμία τών όφθαλμών, ύπερηφάνεια καί άλαζονεία τής ψυχής!

Άπ' αύτούς τούς καρπούς θά άναγνωρίσεις τό δένδρο! Καί έτσι θά άναγνωρίζεις τί πνεύμα έχει καθένας πού σέ πλησιάζει.

Άκόμα, έχεις καί πιό έκδηλα τά σημάδια τους, άπό τά λόγια τού Κυρίου: «Ό άγαθός άνθρωπος βγάζει άπό τό άγαθό άπόθεμα τής καρδιάς του τά άγαθά, ένώ ό κακός άνθρωπος βγάζει άπό τό κακό άπόθεμα τής καρδιάς του τά κακά»!

Γιατί κατά τό δένδρο εἶναι καί ό καρπός!

Ὁσίου Νικήτα τοῦ Στηθάτου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC