Αρχική > News > Το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής - Ο Μεγάλος Κανόνας

Το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής - Ο Μεγάλος Κανόνας

Στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, σὰν ἐγκαίνια, σὰν τὴν «νότα» ποὺ πρόκειται νὰ δώσει τὸν τόνο στὴν τελικὴ «μελωδία», ἔχουμε τὸν Μεγάλο Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα τῆς Κρήτης, κανόνα μετάνοιας.
Μποροῦμε νὰ περιγράψουμε τὸν κανόνα αὐτὸν σὰν ἕνα θρῆνο μετάνοιας ποὺ μᾶς μεταφέρει στὸ βάθος καὶ στὸ πεδίο δράσης τῆς ἁμαρτίας, κλονίζοντας τὴν ψυχή μας μὲ τὴν ἀπόγνωση, τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐλπίδα. Μὲ μιὰ μοναδικὴ τέχνη ὁ ἅγιος Ἀνδρέας συνυφαίνει τὰ μεγάλα βιβλικὰ θέματα: Ἀδὰμ καὶ Εὔα, Παράδεισος καὶ Πτώση, Πατριάρχες, Νῶε καὶ κατακλυσμός, Δαβίδ, Χώρα τῆς ἐπαγγελίας καὶ τελικὰ Χριστὸς καὶ Ἐκκλησία. Τὰ γεγονότα τῆς ἱερῆς ἱστορίας παρουσιάζονται σὰν γεγονότα τῆς ζωῆς μου. Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στὸ παρελθὸν ἀποβλέπουν σὲ μένα καὶ στὴ σωτηρία μου, ἡ τραγωδία τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ προδοσία παρουσιάζονται σὰν ἕνα κομμάτι τῆς μεγάλης πάλης ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ στὶς δυνάμεις τοῦ σκότους ποὺ ἐπαναστατοῦν ἐναντίον του.

(…) Οἱ ἐννέα ὠδὲς τοῦ Κανόνα μοῦ λένε ξανὰ καὶ ξανὰ τὴν πνευματικὴ ἱστορία τοῦ κόσμου ποὺ εἶναι ἐπίσης καὶ δική μου ἱστορία.

(…) Τὸ ἔργο καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ Μεγάλου Κανόνα εἶναι νὰ ξεσκεπάσει τὴν ἁμαρτία καὶ ἔτσι νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν μετάνοια. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ δὲν γίνεται μὲ ὁρισμοὺς καὶ ἀπαριθμήσεις ἀλλὰ μὲ μιὰ βαθιὰ ἐνατένιση στὴ μεγάλη βιβλικὴ ἱστορία τῆς ἁμαρτίας, τῆς μετάνοιας καὶ τῆς συγγνώμης.

(…) Γιὰ νὰ καταλάβουμε σωστὰ τὸ Μεγάλο Κανόνα θὰ πρέπει νὰ ξέρουμε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ ἔχουμε τὴν ἱκανότητα νὰ μεταφέρουμε τὰ νοήματά του στὴ ζωή μας. Τὸ ὅτι σήμερα τόσοι ἄνθρωποι τὸν βρίσκουν ἀνιαρὸ καὶ ἄσχετο, εἶναι γιατὶ ἡ πίστη τους δὲν τροφοδοτεῖται πιὰ ἀπὸ τὶς πηγὲς τῶν Ἁγίων Γραφῶν, οἱ ὁποῖες γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πηγῆ τῆς πίστης.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ξαναμάθουμε πῶς νὰ μποῦμε στὸν κόσμο, ὅπως αὐτὸς ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, καὶ πῶς νὰ ζοῦμε σ’ αὐτόν. Δὲν ὑπάρχει πιὸ σωστὸς δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ σ’ ἕναν τέτοιο κόσμο ἀπὸ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δὲν εἶναι μόνο μετάδοση τῆς βιβλικῆς διδασκαλίας ἀλλὰ κυρίως φανέρωση τοῦ βιβλικοῦ τρόπου ζωῆς. Τὸ ταξίδι τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς λοιπὸν ἀρχίζει μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν «ἀφετηρία», στὸν κόσμο τῆς Δημιουργίας, τῆς Πτώσης, τῆς Μετάνοιας, στὸν κόσμο ὅπου καθετὶ μιλάει γιὰ τὸ Θεὸ καὶ ἀντανακλᾶ τὴ δόξα του, στὸν κόσμο ὅπου ὅλα τὰ γεγονότα ἀναφέρονται στὸ Θεό, ὅπου ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τὴν πραγματικὴ διάσταση τῆς ζωῆς του καὶ βρίσκοντάς την μετανοεῖ.

Alexander Schmemann: ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC