Αρχική > News > "Το ίδιον θέλημα" Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

"Το ίδιον θέλημα" Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

(+Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού)

Επιστολή 6

Προς Εργίνα, την κατά σάρκα και αγαπημένη, του αδελφή.

Εν Άγίω Όρει τη 16η Δέκεμβρίου 1932.

Αδελφή μου εν Χριστώ ήγαπημένη Εργίνα, εγκόλπιον της ψυχής μου, το αληθινόν μου πνευματικόν τέκνον εν Κυρίω, υγίαινε.

Σήμερον έλαβον την πλήρως γέμουσαν αγάπην και ευλάβειαν, σοφίαν και σύνεσιν, γνώσιν και ταπείνωσιν, επιστολήν σου και τας χείρας εκπετάσας προς Κύριον, μετά θερμής αγάπης και ζέσεως ψυχής, τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας ηντιβόλουν προς Κύριον:

«Επάκουσον, λέγω, ω γλυκεία αγάπη, Ιησούς ο Σωτήρ μου, το φως, το υπέρ παν φως, το εξ Ανάρχου Πατρός Γενήτορος, η γνώσις και η αλήθεια, η ελπίς και η παρηγοριά μου, η ισχύς και δύναμίς μου· η αγάπη και ο φωτισμός μου, επάκουσον, λέγω, και πέμψον επί την αδελφιδού μου το φως της θείας Σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλείθρα της σκοτεινής και πεπονημένης αυτής ψυχής και τη φωταυγεία της Σης αίγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν, όπως μικρυνθώσιν αι αυτής θλίψεις και τα αλλεπάλληλα των πειρασμών βάσανα.

Ναι, ο γλυκύς μου Χριστός, το φως το υπέρ παν φως, το φωτίζον νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμα· νευράς και οστέα, τρίχας και όνυχας, νουν και διάνοιαν και πάσαν την σύστασιν του ημετέρου σκηνώματος».

Ταύτα και πλείστα άλλα, αγάπης προς σε μου τεκμήρια, προς τον εμόν Δεσπότην και Κύριον αναφωνώ , καθότι καγώ ουκ αγνοώ, μνημονεύω των παιδιόθεν σου πολλών και αναρίθμητων βασάνων. Και χάριν τούτου υπεραγαπώ σε και εξ όλων των αγαπητών μοι εσένα δίδωμι το πλείστον της αγάπης· τα γαρ εμά πρωτοτόκια της αγάπης σα εστί.

Τούτο μόνον ζητώ παρά σου να κάνης εις εμέ, αντίδοσιν της τόσης προς σε μου αγάπης· το να κάνης ολίγην προσθήκην υπομονής, και πιστεύω εις τον εμέ αγαπήσαντα Ιησούν, ότι πάντα τα σα αιτήματα μετά προσθήκης θα τα πλήρωση ο Κύριος. Και την ειρήνην της ψυχής σου θα εύρης και ερημίαν και ησυχίαν, και το σπίτι θα δώσης, και παν ο,τι είναι συμφέρον εις την ταλαίπωρόν μας ψυχήν θα σε χαρίση ο Κύριος.

Εσύ μόνον ζήτει μετά δακρύων το, πώς γινώσκει ο Κύριος, να γίνη το άγιον Αυτού θέλημα και όχι το ιδικόν σου. Άπαξ είδας ότι ημάρτηκας τω Κυρίω, μηκέτι προστίθεις τοις μώλωψι τραύματα. Ει δε και ως άνθρωπος πάλιν πέσης, μη αθύμη, μη απελπίζης σαυτήν. Ο γαρ ειπών τω Πέτρω, συγχωρείν τον πταίστην εβδομηκοντάκις επτά την ημέραν, πώς δεν θα συγχώρηση ημάς ο τόσον φιλάνθρωπος Κύριος;

Άφες τον Μιλτιάδη όπως θέλει· ας στείλη εις τους γονείς του. Ειπέ ότι εσύ τα έδωσες ελεημοσύνη· και αυτό που εις άλλον θα έδιδες, μη τα δώσης εκεί. Μη κάνης άλλην σε άλλον ευεργεσίαν. Αρκεί αυτή.

Άφες το ίδιον θέλημα, διά να εύρης ψυχής ειρήνην. Το γαρ θέλημα του ανθρώπου γέγονε τοίχος χαλκούς, και εμποδίζει τον φωτισμόν και την ειρήνην. Βλέπε παράδειγμα τον γλυκύν Ιησούν, όπου εγένετο προς τον Άναρχον Αυτού Πατέρα «υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Δέδωκε το σώμα εις μάστιγας και τας σιαγόνας εις ραπίσματα και το πρόσωπον ουκ απεστράφη από εμπτυσμάτων. Οράς, αδελφή μου, πόσην αγάπην προς ημάς έδειξεν ο γλυκύς Κύριος;

Λοιπόν, εγκόλπιον της ψυχής μου, ας αφήσωμεν και ημείς τα ιδικά μας θελήματα. Ας αφήσωμεν και τοις πταίουσιν εις ημάς και τότε μετά παρρησίας θα είπομεν, «άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». Πάντες γαρ άνθρωποι είμεθα· εκ του χοός γεγενημένοι και πάντες ημάρτομεν. Πηλός είμεθα· άγνοιαν έχομεν. Ο πηλός τον πηλόν κλέπτει· ο πηλός τον πηλόν υβρίζει· ο πηλός τον πηλόν συκοφαντεί· ο πηλός του πηλού επαίρεται ο πηλός τον πηλόν πλουτεί· ο πηλός του πηλού άρχει· ο πηλός τον πηλόν δέρει· ο πηλός τον πηλόν φυλακίζει. Και, εν γένει, ο πηλός του πηλού θεωρείται σοφώτερος, δυνατώτερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιώτερος και πλούτων ανοησίαν και άγνοιαν της υπάρξεως του, του πόθεν και που ευρέθη, πώς εγεννήθη, ποίος ο προορισμός του, που καταλήγει, τι το μετά ταύτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατεβρόχθισεν η λήθη και η άγνοια και γέγονε χάος αναισθησίας, διά τούτο οδυνώμεθα εδώ και εις την άλλην ζωήν.

(+Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού) Επιστολή 6

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC