Αρχική > News > Τά δάκρυα τῆς προσευχῆς...!

Τά δάκρυα τῆς προσευχῆς...!

Νά διαβάζετε άπό τά Βιβλία τῆς Έκκλησίας άλλά ένίοτε άφήνετέ τα καί δι΄ όλίγον μιλήσατε καί μόνοι σας είς τόν Χριστό μας! Άπλά καί άπό τήν καρδιά σας, πεῖτε Του σάν νά Τόν βλέπατε μπροστά σας:
«Πατέρα μου, ἔσφαλλα, δέν πέρασα τήν ήμέρα μου πνευματικά, άλλά μέ κοσμικά πράγματα, είχα τόσες άδυναμίες καί πτώσεις... Συγχώρεσέ με Κύριε!»

Έτσι νά λέγετε καί θά σᾶς λυπηθεῖ τότε ό Χριστός μας καί θά σᾶς στείλει δάκρυα! Καί πρέπει νά ἔλθουν δάκρυα, διότι αύτά τά δάκρυα τῆς προσευχῆς θά σᾶς δώσουν δύναμη καί χαρά! Αύτά θά σᾶς πάρουν τίς θλίψεις!

† Ἅγιος Γέροντας Ίερώνυμος τῆς Αίγίνης (1883 - 1966)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC