Αρχική > News > Σοφία Σειράχ

Σοφία Σειράχ

Μήπως την εκ του καύσωνος ζέστην δεν την ανακουφίζει η δροσιά; Έτσι είναι προτιμότερος ο καλός λόγος από την μετά περιφρονήσεως διδομένην ελεημοσύνην.

Δεν βλέπεις λοιπόν ότι ο καλός και πλήρης συμπαθείας λόγος είναι προτιμότερος από πλουσίαν και γενναιόδωρον ελεημοσύνην; Εις τον χαριτωμένον όμως άνθρωπον συνυπάρχουν και τα δύο.

Ο εκ της αλαζονείας και του εγωισμού του μωρός και ανόητος θα ονειδίση τον ελεούμενον, και η ελεημοσύνη του φθονερού λιώνει τα μάτια του πτωχού και αναμένοντος βοήθειαν.

Προτού να ομιλήσης, εξέταζε καλά τι θα είπεις και προτού σε καταλάβη η αρρώστια, λάμβανε μέτρα θεραπευτικά. Αρρώστια είναι και πάσα παρεκτροπή εξ αχαλίνωτου γλώσσης.

Προτού να κριθείς από τον Θεόν, εξέταζε τον εαυτό σου, και τότε κατά την ώρα, που θα σε επισκεφθή ο Κύριος, διά να σε δικάση, θα εύρης έλεος.

Ταπείνωσε τον εαυτό σου προτού πέσεις ασθενής ένεκα της ενόχου απρονοησίας σου και κατά τον καιρό που πίπτεις εις αμαρτήματα, επίδειξε μετάνοιαν και επιστροφήν εις τον Κύριον.

Μην εμποδισθής από του να εκπλήρωσης το τάξιμόν σου εις τον πρέποντα καιρό, και μη περιμένης μέχρι της ώρας του θανάτου σου να εκτέλεσης το δίκαιον και να τακτοποιηθής.

Προτού να κάμης τάξιμον, ετοίμασε τον εαυτό σου διά σκέψεως ωρίμου, και μη γίνεσαι σαν άνθρωπος, ο οποίος μη δυνάμενος να τέλεση το υποσχεθέν, πειράζει και δοκιμάζει τον Κύριον, εάν θα τον τιμωρήση διά την ασυνέπειάν του.

Ενθυμήσου τον χρόνον της πείνας κατά τον καιρόν του χορτασμού και της αφθονίας όλων, την πτωχείαν δε και την στέρησιν κατά τας ημέρας που έχεις πλούτον.

Από το πρωΐ έως το εσπέρας μεταβάλλεται ο καιρός και όλα είναι φευγαλέα και γρήγορα περνούν ενώπιον του Κυρίου, ο Οποίος είναι ο μόνος αναλλοίωτος.

O συνετός άνθρωπος θα είναι εις όλα προσεκτικός και ευλαβής, και κατά τας ημέρας που επικρατούν παντός είδους αμαρτίαι, θα προσέξη να μη παρασυρθή εις πλημμέλημα τι.

Κάθε συνετός άνθρωπος είναι εις θέσιν να γνωρίση την θείαν σοφίαν και εις εκείνον που την εύρε, θα αποδώση τιμήν και έπαινον.

Άνθρωποι οι οποίοι μετά συνέσεως και σοβαρότητος προσέχουν εις τους λόγους των, εκαλλιέργησαν και αυτοί την σοφίαν και μετ' αφθονίας ως βροχήν εκβάλλουν από το στόμα των αποφθέγματα και παροιμίας σοφάς και ακριβείς.

Μη παρασύρεσαι πίσω από τας επιθυμίας σου και εμπόδιζε τον εαυτό σου από τας σαρκικάς ορέξεις σου.

Εάν παραχώρησης εις την ψυχή σου την επιθυμίαν, που είναι αρεστή εις αυτήν, θα σε κάμη περίγελων των εχθρών σου.

Να μη χαίρεσαι και να μη θεωρής ευτυχίαν την πολλήν καλοπέρασιν και τρυφήν, ούτε να δεθής αιχμάλωτος εις την συντροφιάν καλοζωιστών.

Μη γίνεσαι πτωχός ετοιμάζων και παραθέτων συμπόσια και τραπέζια διά δανεισμένων χρημάτων, καθ' όν χρόνον δεν υπάρχει τίποτε εις το δερμάτινον βαλάντιον σου.

Αδελφοί και βοήθεια φίλων είναι στήριγμα εις τον καιρόν θλίψεως και δυστυχίας. Παραπάνω όμως από τα δύο ταύτα θα σώση η ελεημοσύνη.

Χρυσά και αργυρά νομίσματα θα στηρίξουν κλονιζόμενο πόδα, παραπάνω όμως θα εκτιμηθή η συνετή συμβουλή.

0 φόβος του Κυρίου ομοιάζει προς ευλογημένον και πάντερπνον κήπον, και με δόξαν, που υπερβαίνει κάθε άλλην τιμήν, έτσι εξύμνησαν αυτόν.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC