Αρχική > News > Σκοτάδι και Φως

Σκοτάδι και Φως

Το πρόβλημα στη ζωή μας δεν είναι τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι, αλλά οι ενήλικες που φοβούνται το φως. (Πλάτων)

"...τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα" (Ἰωάν. γ' 19-21).
Το Φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το Φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττε έργα φαύλα μισεί το Φως και δεν έρχεται στο Φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του και κριθούν. Όποιος όμως κάνει πράξεις σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο Φως. Έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στο Θεό.

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου - Website: www.inak.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC