Αρχική > News > Προσκόλλησε τήν ψυχή σου στό Θεό μέ καρδιακή πίστη...!

Προσκόλλησε τήν ψυχή σου στό Θεό μέ καρδιακή πίστη...!

Προσκόλλησε τήν ψυχή σου στό Θεό μέ καρδιακή πίστη καί τότε όλα, θά σου εἶναι δυνατά!
Σού έπιτίθενται οί άόρατοι καί άνύστακτοι έχθροί;
Θά τούς νικήσεις!
Εἶναι οί έχθροί αύτοί όρατοί, έξωτερικοί;
Θά τούς κατοτροπώσεις καί αύτούς!
Ξεσηκώνονται έναντίον σου τά πάθη;
Θά τά κατασιγάσεις!
Σέ βρήκαν ξαφνικά θλίψεις;
Θά τίς ξεπεράσεις!
Σέ έχει καταβάλλει ή άπόγνωση;
Θά άποκτήσεις θάρρος, έλπίδα!

Μέ τήν πίστη, όλα μπορείς νά τά κατορθώσεις, άκόμα καί ή Βασιλεία τών Ούρανών, θά γίνει δική σου!
Ή πίστη εἶναι ή μεγαλύτερη εύλογία σ' αύτήν τή ζωή!
Ένώνει τόν άνθρωπο μέ τόν Θεό καί τόν κάνει δυνατό καί νικητή!
"Ό κολλώμενος τώ Κυρίω έν πνεῦμα έστί" (Α' Κορινθίους 16,17).

Άγιος Ίωάννης τής Κρονστάνδης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC