Αρχική > News > Προσευχή στήν Παναγία!

Προσευχή στήν Παναγία!

«Ναί, Θεοτόκε Μαριάμ, ό πόθος τής ψυχής μου,
ή μόνη μου παράκλησις, ή καθαρά έλπίς μου,
μή μέ άφήσεις, δέομαι, άλλά προστάτευέ με,
καί είς τούς κόλπους τού Χριστού,
Έσύ παράστησέ με!»

Άγίου Ίωσήφ τού Ήσυχαστού

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC