Αρχική > News > Νά τούς δέχεσαι σάν τόν Χριστό...!

Νά τούς δέχεσαι σάν τόν Χριστό...!

«Άν θέλεις, παιδί μου, νά κατοικήσεις άνάμεσα στούς άνθρώπους, όφείλεις νά προσέξεις τά έξής•
νά μήν κατηγορεῖς κανέναν άπολύτως, νά μήν κοροϊδεύεις, νά μήν όργίζεσαι, νά μήν περιφρονεῖς!
Φυλάξου πολύ νά μή λές•
"ό τάδε ζεῖ ένάρετα ή ό δεῖνα άσωτα" διότι αύτό άκριβῶς εἶναι τό "μή κρίνετε"!

Όλους νά τούς βλέπεις μέ τό ίδιο μάτι, μέ τήν ίδια διάθεση, μέ τήν ίδια σκέψη, μέ άπλή καρδιά, νά τούς δέχεσαι σάν τόν Χριστό!
Μήν άνοίξεις τ’ αύτί σου σέ άνθρωπο πού κατακρίνει.
Ούτε, πολύ περισσότερο, νά εύχαριστεῖσαι καί νά συμφωνεῖς μέ όσα λέει.
Άλλά νά κρατᾶς τό στόμα σου κλειστό.
Νά εἶσαι δηλαδή άργός στά λόγια καί έπιμελής στήν προσευχή!

Άλλά ούτε κι αύτόν τόν ίδιο πού κατακρίνει νά τόν καταδικάσεις μέσα σου. Κάνει βέβαια κάτι κακό.
Άλλά έσύ νά βλέπεις τά δικά σου έλαττώματα καί νά κατηγορεῖς τόν έαυτό σου μόνο!»

Άγιος Νήφων Κωνσταντιανῆς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC