Αρχική > News > Νά άγιάζεις τή σιωπή σου μέ τήν προσευχή...!

Νά άγιάζεις τή σιωπή σου μέ τήν προσευχή...!

«Ή σιωπή σου νά είναι μυστική, στήν καρδιά σου! Έξωτερικά νά μήν φαίνεται ότι σιωπάς καί τό άντιλαμβάνονται οί άλλοι!

Εύθύς ώς είπείς δύο τρία λόγια, συνεχίζεις μέσα σου μυστικά νά στέλνεις προσευχή γιά όλους στόν Κύριο!

Νά άγκαλιάζεις μυστικά στήν καρδιά σου, μέ άγάπη, όλο τό κοινόβιο. Όλη τήν Έκκλησία...!

Νά άγιάζεις τή σιωπή σου μέ τήν προσευχή, νά μήν είναι στείρα καί άγονη!»

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC