Αρχική > News > Μικράν εὐχαριστίαν...!

Μικράν εὐχαριστίαν...!

Στόμα πού εὐχαριστεῖ πάντοτε τόν Θεόν, οὐ μή στερηθῆ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, καί στόμα πού γογγύζει καί πληγώνει τόν μέγαν Εὐεργέτην Του, εἶναι ἀδύνατον νά μή τόν παιδεύση ὁ Θεός!

Αὐτός μᾶς ἔδωσε τό εἶναι μας!
Αὐτός μᾶς χορηγεῖ τήν ζωήν!
Αὐτός μᾶς τήν διατηρεῖ μέ τήν ποικίλην θείαν Του Πρόνοιαν!
Αὐτός, ἐχθρούς ὄντας πρότερον, διά τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ μᾶς κατήλλαξε καί μᾶς ἔκανε υἱούς καί κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του!
Αὐτός μᾶς καθαρίζει καί ἁγιάζει διά μέσου τῶν ἁγίων Του Μυστηρίων!
Αὐτός μᾶς δίδει τήν οὐράνιον καί ἁγιωτάτην βρῶσιν καί πόσιν, δηλαδή τό Πανάγιόν Του Σῶμα καί τό Τίμιον Αἷμα Του!
Αὐτός ἄγγελον ἐπέστησε φύλακα εἰ­ς ὅλην τήν ζωήν μας!
Αὐτός θά παραλάβη καί τήν ψυχήν μας καί θά τήν ὁδηγήση εἰ­ς τήν αἰ­ώνιον κληρονομίαν!

Ἀλλά τί ποιῶ;
Ἐπιλείψει με ὁ χρόνος διηγούμενον, θά εὐρεθῶ ματαιοπονῶν, θέλοντας νά μετρήσω τήν ἄμμον τῆς θαλάσσης, τάς ἀπείρους εὐεργεσίας τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ!

Κατόπιν λοιπόν τόσων ἀμετρήτων ἀγαθῶν νά ἔχωμεν καί γογγυσμῶν!

Ὤ Θεέ μου, πάριδε τήν ἡμῶν ἀγνωμοσύνην καί διάνοιξον ἡμῶν τόν νοῦν, ἵνα ἐννοήσωμεν τό τί μᾶς ἐχάρισεν ἡ Πατρική Σου καρδία καί ἀποδώσωμεν μικράν εὐχαριστίαν, ὅπως εὔρωμεν συγγνώμην καί ἔλεος!

✞ Γέροντας Ἐ­φραίμ Φιλοθεΐτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC