Αρχική > News > Μετά θά πετάς...!

Μετά θά πετάς...!

Ναί, βρέ παιδί, πέταξε τόν έαυτό σου. Άν πετάξης τόν έαυτό σου, μετά θά πετάς!
Τί τόν κρατάς τόν έαυτό σου γιά τόν έαυτό σου;
Τό κομμάτι τής άγάπης πού κρατάς γιά τόν έαυτό σου, τό άφαιρείς άπό τήν όλοκληρωτική άγάπη πού πρέπει νά έχης γιά τούς άλλους!

Όσο μπορείς, νά βγάζης τόν έαυτό σου έξω άπό τίς ένέργειές σου καί νά βάζης μέσα σου τούς άλλους. Προσπάθησε αύτό πού θέλεις γιά τόν έαυτό σου νά τό δίνης στούς άλλους!
Νά δίνης - νά δίνης, χωρίς νά ύπολογίζης τόν έαυτό σου. Όσο θά δίνης, τόσο θά παίρνης, γιατί ό Θεός θά σοῦ δίνη άφθονη τήν Χάρη Του και τήν Άγάπη Του• θά σέ άγαπάη πολύ, καθώς κι έσύ πολύ θά Τόν άγαπάς, γιατί θά πάψης νά άγαπάς τόν έαυτό σου, ό όποίος σοῦ ζητάει νά τρέφεσαι άπό τόν έγωϊσμό καί τήν ύπερηφάνεια, καί όχι άπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πού δίνει όλες τίς βιταμίνες στήν ψυχή καί τήν Θεία άλλοίωση στήν σάρκα, καί κάνει τόν άνθρωπο νά άκτινοβολεί!

Θά εύχωμαι πολύ γρήγορα νά τά νιώσης όλα αύτά, γιά νά άπαλλαγής άπό τό βάσανο τής φιλαυτίας!

Άγιος Παΐσιος ό Άγιορείτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC