Αρχική > News > Μή μέ άφήσεις νά Σέ άφήσω...!

Μή μέ άφήσεις νά Σέ άφήσω...!

"Τίς τελευταίες μέρες, θά είναι έξαιρετικά δύσκολο νά προχωρήσεις σέ όποιαδήποτε άρετή. Έκείνοι πού θά μπορούν άκόμα νά όμολογήσουν ότι ό Ίησούς Χριστός είναι Υίός τού Θεού, θά σωθούν!

Ένα πράγμα είναι τό πιό σημαντικό νά θυμόμαστε: Ό Θεός δέν θά μᾶς άφήσει ποτέ, ποτέ! Τό μόνο πράγμα πού μπορεί νά συμβεί είναι ότι μπορούμε νά Τόν άφήσουμε.

Έτσι λοιπόν πρέπει νά προσευχόμαστε συνεχώς στόν Θεό μέ αύτόν τόν τρόπο: Σέ παρακαλώ Κύριε, μή μέ άφήσεις νά Σέ άφήσω!"

Σέρβος Ήγούμενος Άρχιμανδρίτης Λαζάρ (Adzic) τού Όστρόγκ καί τού Γιόβαν Ντό [† 2000]

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC