Αρχική > News > Κύριε έλέησον...

Κύριε έλέησον...

Όλη η πεπτωκυία φύσις προσπίπτει ενώπιόν Σου με μίαν σπαρακτικήν κραυγήν:
Κύριε ελέησον!

Ο πόνος μας μαζεύει όλον τον ανθρώπινον λόγον εις μίαν προσευχητικήν βοήν:
Κύριε ελέησον!

Εστραμμένοι προς Σε, ευρίσκομεν όλην μας την ύπαρξιν να πλημμυρίζει απ᾿ αυτόν τον αναστεναγμόν:
Κύριε ελέησον!

Τα δάκρυα ρέουν και Σου καταθέτουν όλην μας την ψυχήν μέσα εις αυτάς τας δύο λέξεις:
Κύριε ελέησον!

Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιον, Τριάς Αγία, δόξα Σοι.

Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου.

Άγίου Ίουστίνου Πόποβιτς

https://www.vimaorthodoxias.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC