Αρχική > News > Κάθε άνθρωπος εἶναι ό αίώνιος άδελφός σου...!

Κάθε άνθρωπος εἶναι ό αίώνιος άδελφός σου...!

Κάθε άνθρωπος εἶναι ό αίώνιος άδελφός σου! Πρόσεχε λοιπόν πώς τού συμπεριφέρεσαι! Πρόσεχε τί σκέφτεσαι περί αύτού! Πρόσεχε τί έπιθυμείς γι' αύτόν! Έπειδή στήν αίωνιότητα μέλλεις νά ζήσεις μαζί μέ έκείνον! Γι' αύτό, άς εἶναι όλα μέσα μας άθάνατα καί αίώνια: ή άγάπη μας πρός τόν άνθρωπο, τό άγαθό μας, ή άλήθεια μας, ή δι­καιοσύνη μας! Γιά νά μήν ντρεπόμαστε στόν άλλο κό­σμο, μήτε γιά τήν άγάπη μας, μήτε γιά τό καλό μας, μή­τε γιά τήν άλήθεια μας, μήτε καί γιά τήν δικαιοσύνη μας ένώπιον τού Κυρίου!

Άγίου Ίουστίνου Πόποβιτς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC