Αρχική > News > Γιά τήν άπομάκρυνσή τους άπό τόν Χριστό...!

Γιά τήν άπομάκρυνσή τους άπό τόν Χριστό...!

Ή Αγία Ματρώνα τής Μόσχας συμβούλευε τα παρακάτω:
«Νά κάνουμε σωστά τόν Σταυρό μας καί νά σταυρώνουμε τά πάντα γύρω μας, ακόμη καί τό φαγητό μας...!»

Τήν ρώτησε κάποτε ή Ζηναϊδα Ζδάνοβα:
«Γιατί επέτρεψε ό Θεός νά κλείσουν καί νά γκρεμίσουν τόσες Εκκλησίες στήν Ρωσία;»

Καί απάντησε μέ τά παρακάτω λόγια:
«Αυτό ήταν τό Θέλημα τού Θεού!
Ο λαός είναι σάν υπνωτισμένος καί μιά φοβερή δαιμονική δύναμη έχει μπεί σέ δράση. Βρίσκεται στόν αέρα, καί διεισδύει παντού.
Παλιά, ή δαιμονική αυτή δύναμη κατοικούσε στά έλη καί στά πυκνά δάση, επειδή οί άνθρωποι πήγαιναν τακτικά στήν Έκκλησία, φορούσαν καί τιμούσαν τόν Σταυρό!
Τά σπίτια τους ήταν προστατευμένα από τίς Είκόνες, τά Κανδήλια πού έκαιγαν, τόν Άγιασμό πού έκαναν...!
Τά δαιμόνια πετούσαν μακριά καί φοβόντουσαν νά πλησιάσουν...
Σήμερα όμως, τά σπίτια αυτά αλλά καί οί ίδιοι οί άνθρωποι έχουνε γίνει κατοικητήριο δαιμόνων γιά τήν απιστία τους καί τήν απομάκρυνσή τους από τόν Χριστό...!»

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC