Αρχική > News > Ή άγιωτάτη ταπείνωσις...!

Ή άγιωτάτη ταπείνωσις...!

«Ή άγιωτάτη ταπείνωσις εἶναι τό σωτηριωδέστατο φάρμακο τών θλίψεων! Ταπεινώσου σέ όλα καί χωρίς έλάχιστη άμφιβολία θά τύχης όπωσδήποτε τής ίκανοποιητικής έλευθερίας τών παθών!».

+ Γέροντας Έφραίμ Φιλοθεΐτης Άριζονίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC