Αρχική > News > Έρωτικόν πρός τόν Ίησούν...!

Έρωτικόν πρός τόν Ίησούν...!

Γλυκύτατέ μου Ίησού, βάλσαμον τής ψυχής μου,
άγάπη τής καρδίας μου, άέρας τής πνοής μου.
Φῶς νοητόν, γλυκύτατον, ό έρως, ή ίσχύς μου,
άγάπη πολυθαύμαστος, ό πόθος τής ζωής μου...

Πολλάκις πταίω, Σέ λυπώ καί Σέ παραπικραίνω,
πλήν πάλιν Σύ μέ άγαπάς, δέν στέκεις πικραμένος.
Πόσον γλυκύς, γλυκύτατος, είσαι άγαθέ Χριστέ μου,
άλλ’ άν μ’ άφήνης, σύντομα σ’ άλησμονώ Θεέ μου.

Άν μ’ άγαπάς, Σέ άγαπώ, κι’ άν μέ βαστάζης, στέκω·
άν δέ μικρόν άπέρχεσαι, εύθύς ώς χόρτον πέφτω.
Ό έρωτάς μου είσαι Σύ, ή φλόγα τής άγάπης,
ό ζήλος καί ή όρεξις κι ή προθυμία αύθις.

Άπόσπασμα άπό τό ποίημα τού Όσίου Ίωσήφ τού Ήσυχαστή

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC