Αρχική > Faq > Τον Ιούλιο του 2011 σκοπεύω να παντρευτώ με θρησκευτικό γάμο. Ο κουμπάρος που πρόκειται να μας παντρέψει, θα έχει ήδη παντρευτεί, με θρησκευτικό γάμο, στις 15 Ιουνίου. Συγγενείς με ενημέρωσαν ότι δεν κάνει ο κουμπάρος να έχει "ακούσει" τα λόγια του μυστηρίου. Θεωρείτε ότι ισχύει κάτι τέτοιο; Μήπως πρόκειται για προλήψεις;

Τον Ιούλιο του 2011 σκοπεύω να παντρευτώ με θρησκευτικό γάμο. Ο κουμπάρος που πρόκειται να μας παντρέψει, θα έχει ήδη παντρευτεί, με θρησκευτικό γάμο, στις 15 Ιουνίου. Συγγενείς με ενημέρωσαν ότι δεν κάνει ο κουμπάρος να έχει "ακούσει" τα λόγια του μυστηρίου. Θεωρείτε ότι ισχύει κάτι τέτοιο; Μήπως πρόκειται για προλήψεις;

Tὸ ἐρώτημά σας εἶναι ἀπὸ τὰ γνωστὰ κοινότυπα ἐρωτήματα ποὺ θέτουν κατὰ καιροὺς πολλοὶ χριστιανοί μας. Ἐν πρώτοις θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχηθῶ καλὴ πνευματικὴ προετοιμασία γιὰ τὸ γάμο σας. Μιὰ προετοιμασία ποὺ εὔχομαι ὁλόψυχα νὰ μὴν παραμείνει μόνο στὰ ἐξωτερικὰ πράγματα ποὺ συνδέονται μὲ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου, ἀλλὰ νὰ φθάσει πνευματικῶς βαθειὰ ὥστε νὰ βάλετε καὶ οἱ δυό μελλόνυμφοι γερὰ καὶ ἀκράδαντα θεμέλια στὸ γάμο σας. Αὐτὸ γίνεται μὲ τὸ ἱερὸ μυστήριο τῆς μετανοίας-ἐξομολογήσεως. Ἐρχόμενος τώρα στὸ ἐρώτημά σας θὰ ἤθελα νὰ σᾶς πῶ ὅτι καὶ ὅσα ἀφοροῦν τὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου τὰ ἔχει καταγράψει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ ἡ ἱερὰ Παράδοση Της.
Ἔτσι τὸ ἐρώτημά σας πρέπει νὰ τὸ φιλτράρουμε πρῶτα ὄχι στὸ τί λέει ἡ ἰσχυρίζεται κάποιος συγγενεῖς ἤ φίλος μας περὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὸ τί λέει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Δυστυχῶς πολλὰ λέγονται καὶ γράφονται περὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ λένε ὅτι ἀγαποῦν ἤ γνωρίζουν τὰ περὶ τῆς πίστεως, ἀλλὰ τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι σκουριές, κάτι ποὺ ὁμοιάζει μὲ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες. Ἔτσι ὁ μόνος ἀλάνθαστος δρόμος γιὰ νὰ λάβουμε μιὰ σωστὴ ἀπάντηση στὰ περὶ τῆς πίστεώς μας ἐρωτήματα εἶναι ἡ διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀπάντηση, ποὺ δίδεται ὅταν ἐρωτᾶμε τὸν πνευματικό μας ἐξομολόγό μας. Ἡ ἀπάντηση στὸ ὡς ἄνω ἐρώτημά σας εἶναι ὅτι δὲν ἰσχύουν αὐτὰ ποὺ σᾶς λένε περὶ τοῦ μέλλοντος κουμπάρου σας, τὸ ὀρθότερον εἶναι νὰ λέμε παράνυμφος. Τί θὰ πεῖ μᾶς μὴν ἀκούσει τὰ ἴδια λόγια τοῦ γάμου; Ὁ διάβολος προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀποτρέπει τὸ καλὸ καὶ τὸ χρήσιμο ἀπὸ τὴ ζωή μας. Κι ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μᾶς λέει καλὸ θὰ εἶναι καὶ ὅλη τὴν ἡμέρα νὰ εἴμαστε στὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ μας, νὰ ἀκροώμεθα τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, νὰ συμμετέχουμε προσευχητικὰ στὰ τῆς λατρείας καὶ τῶν ἱερῶν μυστηρίων πὸὺ τελοῦνται μέσα στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτρέπει ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ παιδιά της νὰ μὴν ἀκοῦν καὶ νὰ ξανακοῦν τὰ λόγια τῶν ἱερῶν μυστηρίων της; Πρόκειται περὶ μιᾶς προφανῶς τοπικῆς δεισιδαιμονίας. Θὰ παρακαλοῦσα νὰ πηγαίνατε νὰ ἐξομολογηθεῖτε στὸν πνευματικό σας. Ἄν δὲν ἔχετε μπορεῖτε νὰ βρεῖτε κάποιον ἐξομολόγο ἀπὸ τὴν ἐνορία σας. Ἔτσι θὰ ἀνακαλύψετε στὴ ζωή σας ὅτι πολλὰ ἀπ' ὅσα λέγονται ἀπὸ διαφόρους περὶ τῆς πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολὺ μακρὰν ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δὲν ἀσχολεῖται μὲ τίποτα κρυφό. Ὅλη ἡ ὀρθόδοξη λατρεία εἶναι ἀληθινή καὶ γίνεται στὰ φανερά καὶ μποροῦν ὅλα τὰ πιστὰ μέλη της νὰ τὴν παρακολουθήσουν. Δὲν ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία κλειστὰ club μὲ πιστούς της στοὺς ὁποίους μιλάει καὶ ἀποκαλύπτει γρίφους, δεισιδαιμονίες καὶ τοὺς ἀπασχολεῖ μὲ τὴ διδασκαλία προλήψεων. Ἀντιθέτως ἡ ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας ἀποδιώχνει τὸ σκότος καὶ τὰ πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκολουθοῦν χωρὶς σπαζοκεφαλιὲς καὶ αἰνίγματα. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ κάνει τὸν πιστὸ χαρούμενο. Ποτὲ στὴν Ἐκκλησία ὁ πιστὸς δὲν προβληματίζεται μὲ προλήψεις, οὔτε μὲ δεισιδαιμονίες γιατὶ γνωρίζει ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐπινοήματα καὶ παγίδες τοῦ διαβόλου. Μόνον ὅποιος ζεῖ μακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ πέφτει σ' αὐτὲς τὶς παγίδες ποὺ τοῦ στήνει ὁ διάβολος.
Ἔτσι πολλὲς φορὲς στὴ ζωή μας ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πιστούς μας μπορεῖ νὰ γνωρίζουν τὴν ἐπιφάνεια τῆς πίστεως, ὅταν ὅμως ἀγνοοῦν τὸ βάθος, τὴν αἰτία τῶν πραττομένων, τὸ πῶς καὶ τὸ γιατὶ τῶν ἱερῶν μυστηρίων καὶ τελετῶν τῆς Ἐκκλησίας, τότε βιώνουν τὴν πίστη σὰν κάτι τὸ μαγικό καὶ ἀπροσπέλαστο. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι τὸ τραγικὸ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς μας. Ἐνῶ εἴμαστε βαπτισμένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουμε τὴν Ὀρθόδοξη Κατήχηση, ἐμεῖς ἀγνοοῦμε ὄχι μόνον τοὺς τύπους τῆς λατρείας μας ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσία τους. Ἔτσι ἐτσιθελικὰ παραμένουμε ξεκομμένοι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας. Μὲ ὅσα ἔγραψα στὴν ἀπάντησή μου αὐτὴ στὸ ἐρώτημά σας μπορεῖ νὰ σᾶς προβλημάτισα.
Πάντως ὁ γάμος σας γίνεται, ἀρκεῖ ὁ παράνυμφος σας νὰ γίνει κι αὐτὸς κοινωνὸς τῶν ὅσων σᾶς ἀπήντησα.
Μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου μας νὰ ἔλθει ἡ εὐλογημένη ὥρα τοῦ γάμου σας.
Τὰ ὅσα ἔγραψα γιὰ ἐσᾶς ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν παράνυμφό σας.

Εὐχὲς πολλὲς του π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου.

* Ἄν θέλετε γιὰ μιὰ καλὴ προτοιμασία γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου σας διαβάστε καὶ τὸ βιβλίο μου "Πρακτικὸς Ὁδηγὸς Μελλονύμφων", ἐκδ. Ὁμολογία, σὲ ὅλα τὰ καλὰ χριστιανικὰ βιβλιοπωλεῖα.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC