Αρχική > Faq > Πατερική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου

Πατερική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου

Ο Τερτυλλιανός σε σύγγραμμα του προς την γυναίκα του, λέγει περί γάμου τα εξής: «Ο γάμος έστι μέγα μυστήριον, όπερ συνάπτει η Εκκλησία και βεβαιοί η προσφορά και επισφραγίζει η ευλογία, αναγγέλλουσιν οι άγγελοι, επικυροί ο Πατήρ» 1.
Ο Κλήμης Αλεξανδρείας στο έργο του Παιδαγωγός αναφέρει περί γάμου τα εξής: «Ο του γάμου σύνδεσμος εστίν άγιος - διό δέον ποιείσθαι αυτού αγίαν χρήσιν» 2.
Επίσης ο Κλήμης Αλεξανδρείας "στο έργο του Προς Στρωματείς αναφέρει: «Ο γάμος ώριστο υπό του Θεού και εστί μέγα τι και άγιον» 3.
Ο άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας σε επιστολή του προς Πολύκαρπον λέγει: «Πρέπει δε τοις γαμούσι και ταις γαμουμέναις μετά γνώμης του επισκόπου την ένωσιν ποιείσθαι, ίνα ο γάμος η κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν. Πάντα εις τιμήν Θεού γινέσθω» 4.
Ο Μέγας Βασίλειος στον 420 Κανόνα του λέγει: «οι άνευ των κρατούντων γάμοι, πορνείαι εισίν -ούτε ουν πατρός ζώντος, ούτε δεσπότου, οι συνιόντες ανεύθυνοι εισίν, έως αν επινεύσωσιν οι κύριοι την συνοίκησιν- τότε γάρ λαμβάνει το του γάμου βέβαιον» 5.
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 48η ομιλία του ονομάζει τον γάμο Μυστήριο και διδάσκει τα εξής: «Τι τα σεμνά του γάμου μυστήρια εκπομπεύεις; Δέον άπαντα ταύτα απελαύνειν και την αιδώ εκ προοιμίων εκπαιδεύειν την κόρην, και Ιερέας καλείν και δι' ευχών των ευλογιών την ομόνοιαν του συνοικεσίου συσφίγγειν, ίνα και ο πόθος του νυμφίου αύξηται και της κόρης η σωφροσύνη επιτείνηται και δια πάντων τα της αρετής έργα εισελεύσεται εις την οικίαν εκείνην και πάσαι του διαβόλου αι μηχαναί εκποδών έσονται» 6.

1 Παναγόπουλος, σ. 4.
2 Βιβλ. Β, παράγρ. 9.
3 Παναγόπουλος, σ. 4.
4 Ιγνατίου Αντιοχείας, Προς Πολύκαρπον, 5,2, S.C. 10,150.
5 Παναγόπουλος, σ. 5.
6 Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΜΗ' εις την Γένεσιν, P.G. 54,443.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC