Αρχική > Faq > Γραφική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου

Γραφική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου

Ο Θεός κατά τη Δημιουργία του κόσμου, όπως αυτή φαίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως, έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα. Τον άνδρα έπλασε από πηλό και νερό και αφού ενεφύσησε έδωσε πνοή ζωής, την δε γυναίκα την έπλασε από το πλευρό του άνδρα Αδάμ1.
Ο Σοφός Σολομών στο βιβλίο Παροιμίες θα πει: «Παρά Κυρίου αρμόζεται ανδρί γυνή» 2.
Ο προφητάναξ Δαυίδ στους ψαλμούς του λέει: «η γυνή σου ως άμπελος ευθήνουσα εν τοις κλίτεσι της οικίας σου• οι υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών, κύκλω της τραπέζης σου• Ιδού ούτως εύλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον» 3.
Ο προφήτης Ησαΐας «οι εκλεκτοί μου, ου τεκνοποιήσουσιν εις κατάραν, ότι σπέρμα ευλογημένον έστιν υπό Κυρίου» 4.
Και αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, παραγενόμενος εις τον εν Κανά γάμον, ευλόγησεν αυτόν5. Και προς τους Φαρισαίους είπε ο Κύριος: «και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν• ώστε ουκ έτι εισί δύο, αλλά σαρξ μία, ο ουν Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω» 6.
Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος λέγει• «Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν - εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν» 7.

1 9 Γεν. 2.
2 Παροιμ. 9.
3 Ψαλμ. 127.
4 Ήσ.
5 * Ίω. 2.
6 Ματθ. 9.
7 Έφ. 5.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC