Αρχική > Faq > Ακολουθία εις ταφήν αβαπτίστου νηπίου χριστιανών γονέων

Ακολουθία εις ταφήν αβαπτίστου νηπίου χριστιανών γονέων

Το κείμενο της ακολουθίας εις ταφήν αβαπτίστου νηπίου χριστιανών γονέων έχει ως εξής:
Ο Ιερεύς ποιεί Ευλογητόν και αρξαμένης της εκφοράς του νεκρού ψάλλεται ο Τρισάγιος ύμνος μέχρι του ναού ή του τάφου. Εκεί αρχόμεθα του 118ου ψαλμού• «Άμωμοι εν οδώ...», άνευ αιτήσεων και εκφωνήσεων. Ακολούθως λέγονται τα τροπάρια• «Μετά πνευμάτων...» και Απόστολος και Ευαγγέλιον εκ της Νεκρωσίμου Ακολουθίας εις Νήπια1. Και επισυνάπτεται η Ευχή• «Ο φυλάσσων τα νήπια...» εκ της Νεκρωσίμου ακολουθίας εις Νήπια, ως και η κάτωθι ευχή εις πενθούντας• Κύριε Κύριε, η των θλιβομένων παραμυθία και των πενθούντων παράκλησις και πάντων των εν ολιγοψυχία αντίληψις υπάρχων, τους τω πένθει του κοιμηθέντος συνεχόμενους τη ση ευσπλαχνία παραμύθησαι• παν άλγος εγκείμενον εις την καρδίαν αυτών θεράπευσον και τον δούλον σου τόνδε (την δούλην σου τήνδε), επ' ελπίδι αναστάσεως κεκοιμημένον (-ην), εν κόλποις Αβραάμ ανάπαυσον. Συ γάρ ει η ανάστασις των σων δούλων και Σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί καί τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ακολουθεί η νεκρώσιμος απόλυσις.
Κατατεθέντος δε του νεκρού εν τω τάφω ο ιερεύς επιρρίπτει γην επιλέγων «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής...» και Δι' ευχών.

1 Βλέπε τυπική διάταξη νεκρωσίμου ακολουθίας νηπίων, ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ, σ. 268-274.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC