Αρχική > Archives > Νοέμβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Όταν με επεσκέφθη η επάρατη νόσος του καρκίνου...

Aπόσπασμα από τηλεοπτική εκπομπή της μακαριστής μεγάλης ηθοποιού και κορυφαίας τραγωδού Άννας συνοδινού:
"...Όταν με επεσκέφθη η επάρατη νόσος του καρκίνου, πήγα στο Εξωτερικό, σε εξειδικευμένο Κέντρο... Οι πιθανότητες ιάσεως μηδαμινές. Τότε ένας κορυφαίος Εβραίος γιατρός μου είπε:
"Tο φάρμακο το έχετε εσείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στα χέρια σας αλλά δεν το υπολογίζεται...

«Ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει;»

–Γιατί ὅμως, Γέροντα, στὸ Εὐαγγέλιο λέει: «Ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει;»
–Ἄλλο εἶναι ἐκεῖνο. Ἀλλά, καὶ ὅταν ζητάη κανεὶς ἀπὸ τὸν Θεὸ κάτι γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους, πάλι γιὰ τὸ βόλεμά του φροντίζει. Ἐνῶ, ὅταν λ.χ. μιὰ μάνα ζητάη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ γίνη καλὰ τὸ παιδί της ἢ νὰ ἔρθουν βολικὰ τὰ πράγματα...

Αυτός ο παππούς είναι Άγιος!

...O 93χρονος κ. Μιχάλης, που δεν τον πτόησαν πανδημίες και δυσκολίες μιας ζωής!
Tags:

Πώς απαντά ο Άγιος Νεκτάριος στους επιστήμονες που πολεμούν τη Θ. Κοινωνία;

Επανερχόμενοι στο θέμα των επιθέσεων, που δέχεται τον τελευταίο καιρό η Θ. Ευχαριστία, από κάποιους επιστήμονες, επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι επιστημονικά δεοντολογικό και επιτρεπτό να υπεισέρχονται σε ξένες, σε σχέση με την επιστήμη τους, περιοχές και, πολύ περισσότερο, να αποφαίνονται για ξένα προς αυτούς επιστημονικά αντικείμενα.
Ο Άγιος Νεκτάριος γράφει, σχετικά με παρόμοιες παρεισφρήσεις, που συνέβαιναν και στην εποχή του: «Πάσαι αι θεωρίαι των διαφόρων επιστημών δεν επιδέχονται τας αυτάς αποδείξεις, αλλ’ εκάστη έχει ιδίας αποδείξεις, αρμοδίας εις την εαυτής φύσιν.

Μόνον ἡ προσευχή ἡ γενομένη μετά βεβαίας ἐλπίδος κάνει τόν διάβολο νά τρέμει...

Εἶναι μέρες ἀνήλιαγες
Εἶναι νύχτες ἀσέληνες
Καιροί ἀπαράκλητοι…
Φῶς πουθενά.
Τότε οἱ εὐφυεῖς, οἱ ἀσκημένοι,
οἱ ἔχοντες τήν ἐλπίδα τους στόν Θεό...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Νοεμβρίου 2020 (Θεραπεία τῆς αἱμοῤῥοούσης καὶ ἀνάστασις τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου) - Κατά Λουκάν Η' 41-56

Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ...

Ό Κύριος μόνο αύτό περιμένει...!

Ποτέ, ποτέ δέν είναι άργά νά άρχίσει ό άνθρωπος τήν καινούρια έν Χριστώ ζωή, τό δρόμο τού άγιασμού, μέ τήν τήρηση τών έντολών!
Άκόμα καί τότε, όταν βρισκόμαστε στό τέλος τής ζωής μας, ύπάρχει δυνατότητα νά μετανοήσουμε είλικρινά καί σέ βάθος καί νά μᾶς συγχωρήσει ό Θεός όλες τίς άμαρτίες πού κάναμε κάποτε όσο πολλές καί νὰ ήταν!
Γιατί ό Κύριος μόνο αύτό περιμένει...
Νά μετανοήσουμε!
Άγιος Λουκάς Έπίσκοπος Κριμαίας, ό Ίατρός καί Θαυματουργός

Έάν δέν ύπήρχε Αὐτή...!

Έχετε τήν είκόνα τής Παναγίας στό σπίτι σας;
Καντήλι μπροστά στήν είκόνα Της έχετε;
Νά πάρετε τήν Προστάτιδα καί Βοηθό μας, τήν Μητέρα μας, πού είναι στούς ούρανούς καί στήν γή, νά τήν βάλετε στά σπίτια σας! Αύτή είναι ή Βασίλισσα τού Ούρανού καί τής γῆς!

Εγκυκλιος της Ιεράς Συνόδου αρ.107

Με επιστολή της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας ενημερώνει το χριστεπώνυμο πλήρωμα για τα προληπτικά μέτρα ως αναφορά τον ιο covid-19.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε τις αποφάσεις τις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τη λειτουργία των εκκλησιών έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ποιο sms θα μπορούν να στέλνουν όσοι έχουν τάση αυτοκτονίας και θέλουν να δουν τον πνευματικό τους;

Ίσως οι πολιτικοί μας και ορισμένοι επιστήμονες να μην έχουν κατανοήσει σωστά το ρόλο της Εκκλησίας και της Ιερωσύνης, νομίζοντας πως Εκκλησία είναι μόνο οι Θείες Λειτουργίες και οι αγαθοεργίες. Αγνοώντας ίσως την τεράστια συμβολή στις ψυχές των ανθρώπων και στην κοινωνική συνοχή, που τελεί αθόρυβα.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC